MENU
Aula_close Layer 1

Fravær og søg om feriefri

Der er opmærksomhed på elevers fravær, men der kan søges om ekstraordinær frihed.

 

I Tårnby Kommune ønsker vi, at alle børn i den undervisningspligtige alder kommer i skole og er en del af den fælles læring og trivsel.

I Danmark er der 10 års undervisningspligt. Det er barnets forældre, der har ansvar for, at barnet møder frem og deltager i undervisningen.

Elever, der ønsker at holde ekstraordinær frihed uden for de vedtagne ferie/fridage, skal ansøge skolen herom.

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (Bek nr. 1063 af 24/10/2019) præciserer, at barnets forældre kan søge om ekstraordinær frihed uden for de almindelige ferie og fridage.

I Tårnby Kommune er det barnets lærere, der kan bevilge frihed i op til 2 sammenhængende skoledage efter forespørgsel.

Drejer det sig om mere end 2 dages frihed, er det skolens leder, der afgør, om det kan bevilges ud fra en konkret vurdering af den enkelte elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som fraværet vil indebære for eleven og klassen.

Som forældre skal du senest 14 dage før den ekstraordinære frihed afholdes ansøge om dette ved at benytte nedenstående skema:

Ansøgning og afgørelse om ekstraordinær frihed 

Elevfravær

På skolerne noteres og registreres elevernes fravær for at fremme deres deltagelse i undervisningen, således at deres læring og trivsel højnes.

Det er bekymrende, når en elevs fravær opfylder et af følgende kriterier:

  • Udeblivelse fra undervisning i 1 dag, uden at hjemmet har givet besked
  • Sygdom i over 2 uger - her kan anmodes om lægeattest (kommunal betaling)
  •  Anden form for bekymrende fravær, som ikke overskrider de ovenstående grænser
  • Enkeltfagsfravær,fx. tysk, fransk, idræt mm. Læreren skal notere dette, og på 7.-10. klassetrin tæller det som en halv fraværsdag, hvis eleven ikke er til stede ved skoledagen afslutning.
  • Når det nærmer sig 10% ulovlige fraværsdage i et kvartal - eller overskrider 15%

På skolerne reageres der efter følgende retningslinjer

Retningslinjer-for-håndtering-af-elevfravær (1).pdf

Ulovligt fravær

Det er ulovligt fravær når:

  • Fraværet er uden begrundelse
  • Fraværet er uden besked fra hjemmet
  • Fraværet er uden aftale med hjemme
  • Fraværet som ved forespørgsel om lægeerklæring, ikke kan dokumenteres
  • Fraværet er pga. ekstraordinær frihed fx ferie, som efter en konkret vurdering ikke kan godkendes.

Der skal gøres opmærksom på, at skolelederne er forpligtet til - efter konkret vurdering og samtale derom med forældre og børn over 12 år - at underrette Børne- og Kulturforvaltningen, hvis der er registreret 15% ulovligt fravær eller derover i et kvartal.
Børne- og Kulturforvaltningen tager efter en partshøring af forældre og børn over 12 år stilling til, om forældrene på dette grundlag skal fratages børne- ungeydelsen i det kommende kvartal.

Børne- og undervisningsministeriets regler og vejledning til børn og forældre om fravær

Følgende er udsendt 29/10-2019:

Brev-fra-ministeriet-til-forældre-om-elevfraværsreglerpdf.pdf

Information-fra-ministeriet-til-forældre-om-elevfraværpdf.pdf